Úvod  | info
Školní parlament 2018/19
6.A: Rozálie Balková,Sára Duničková
6.B: Eliška Surčinová,Karel Křon
7.A: Nela Holubeková,Nela Ježová
7.B: Jakub Pastorek,Vítek Petrakovič
8.A: Klára Kališiková,Tereza Nárožná
8.B: Aneta Vaňková,Aneta Wilková
9.A: Adéla Ferková,Karolína Raduševa
9.B: Jonáš Blatoň, Michal Hráček

Předseda: Tereza Nárožná (8.A)
Místopředseda: Klára Kališiková (8.A)
Koordinátor : Mgr. Kateřina Káňová
Akce pořádané školním parlamentem :
Halloweenská párty, sportovní předvánoční den, školní ples, slet čarodějnic, pyžamový bál, výtvarná soutěž, sportovní soutěž družstev, zábavné odpoledne pro předškoláky u zápisu do 1.tříd

Stanovy školního parlamentu ZŠ K. Dvořáčka 1230 Orlová

1. Cíle parlamentu aneb proč se scházíme:
• chceme být prostředníky mezi žáky, učiteli a zajišťovat vzájemnou komunikaci a spolupráci
• chceme pomáhat organizovat chod školy a spolupodílet se na přípravě a realizaci kulturních a sportovních akcí
• chceme pracovat na zlepšování klimatu školy – odbourávat lhostejnost a nezájem
• chceme vyjádřit své názory a požadavky, zprostředkovávat informace třídám…


2. Naše povinnosti:
• docházet pravidelně na jednání parlamentu nebo se předem omluvit předsedovi
• hájit názory třídy a přednášet je na jednáních
• informovat třídu o jednání parlamentu, jeho úkolech, činnosti…
• snažit se o iniciativu, ochotu, pomoc a spolupráci nejen se spolužáky,
ale i s učiteli a vedením školy


3. Stanovy parlamentu a funkce členů parlamentu:
• volby do parlamentu probíhají 1x ročně, na počátku školního roku za pomoci třídního učitele v 5. – 9. třídách
• každou třídu zastupuje 1žák – poslanec, který má v parlamentu 1 hlas – ke schválení návrhu je potřeba ½ hlasů přítomných poslanců
• mandát poslance trvá 1 školní rok
• jednání parlamentu probíhá 1x měsíčně nebo dle potřeby
• jednání svolává předseda min. 3 dny před jednáním
• všechna jednání jsou veřejná, o datu a místu konání informuje pověřená osoba na nástěnce, kterou má parlament k dispozici
• předseda – je volen poslanci na 1. zasedání
- je starší 12-ti let
- sestavuje program jednání a řídí jej
- má přednostní právo přihlásit se do diskuse
- svolává další jednání parlamentu
- koordinuje činnost pracovních skupin
• místopředseda - v nepřítomnosti předsedy přebírá jeho práva a povinnosti
• zapisovatel - provádí zápis z jednání
• pracovní skupiny - pracují na daných projektech, problémech nebo akcích
- o své činnosti informují předsedu, koordinátora a ostatní poslance
• koordinátor - poradce školního parlamentu z pedagogického sboru
- účastní se každého zasedání
- úzce spolupracuje s předsedou
- předkládá návrhy své a svých kolegů
- při hlasování nemá hlasovací právo


4. Pravidla chování poslanců na schůzích, sankce:
• všichni se chovají a mluví slušně a neskáčí druhým do řeči
• do rozpravy se mohou přihlásit poslanci zvednutím ruky, nemluví-li k věci, může jim předseda odejmout slovo
• všichni jsou dochvilní a svou nepřítomnost předem omluví předsedovi nebo koordinátorovi
• pokud se 3x bez omluvení poslanec nedostaví, může být vyloučen a nahrazen jiným poslancem
• všichni plní své povinnosti


5. Závěrečná ustanovení
• školní parlament každý rok ustaví komisi, která vytvoří dokument, jenž zhodnotí činnost, úspěchy i neúspěchy školního parlamentu za uplynulé funkční období
• stanovy mohou být změněny po souhlasu 2/3 přítomných poslanců školního parlamentu, návrhy na změnu může podat kterýkoli poslanec
• tyto stanovy platí v daném znění od 3.3.2009Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
22. 01. 2022