Úvod  

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY.

ZÁPISOVÝ LÍSTEK KE STAŽENÍ - ZDE

-----------------------------------------------------------------------------
Rozdělení tříd - rotační výuka 1. stupeň

Od 12.4.2021 1. týden rotační výuky se učí třídy: 2. A, 3. A, 3. B, 4. A, 5. A, 5. B
Od 19.4.2021 2. týden rotační výuky se učí třídy: 1. A, 1. B, 1. C, 2. B, 3. C, 4. B

Obědy:
Výběr stravného v hotovosti – pátek 9. 4. 2021 od 8:00 – 10:00; 14:00 – 15:30

Strávníci platící inkasem:
- Prezenční výuka – jsou obědy zaplaceny.
- Distanční výuka – budou obědy automaticky odhlášeny, v případě, že máte zájem o vyzvednutí obědu, je třeba si obědy nahlásit (tel.: 596 511 780 nebo723 442 331). Vyzvednutí obědů do jídlonosičů v rámci distančního vzdělávání a 1. dne nemoci je od 11:10 – 11:30. Vyzvedávat obědy nesmí osoby v izolaci nebo s nařízenou karanténou.

Ochrana dýchacích cest: chirurgická rouška (kdo jde do ŠD – 2 kusy)

Příchod do školy 1. rotační skupina – od 12. 4. 2021
Hlavní vchod 1. stupeň: 7:40 5. A, 7:45 2. A; 3. A
Atrium: 7:40 5. B, 7:45 3. B; 4. A

Příchod do školy 2. rotační skupina – od 19. 4. 2021
Hlavní vchod 1. stupeň: 7:40 1. A, 7:45 1. C 7:50 3. C
Atrium: 7:40 2. B, 7:45 1. B 7:50 4. B

Žádáme rodiče o dodržení časů příchodu dětí.


Testování: každé pondělí a čtvrtek - bude využit samo-test Singclean
ŠD - příchod do družiny je možný v 6:00; 6:30; 7:00 (časy je nutné dodržet z důvodu testování) – družinové děti již neprovádějí test v rámci vyučování
ZŠ – po příchodu do třídy (během 1. vyučovací hodiny) pod dohledem pedagogických pracovníků

Pondělí:
V případě negativního testu všech žáků – běžná výuka celé třídy.
V případě pozitivního antigenního testu žáka (žáků):
- daný žák (žáci) jde do izolační místnosti
- budeme volat zákonnému zástupci žáka (žáků), který zajistí odchod žáka domů
- zákonný zástupce informuje dětského lékaře a ten ho posílá žáka na PCR test
- v případě negativního PCR testu se žák následně vrací do výuky – rodič předloží zprávu (SMS) o výsledku
- v případě pozitivního výsledku je žákovi uložena izolace a vrací se do výuky, až danou izolaci ukončí
- zbytek třídy se vyučuje dál

Čtvrtek:
V případě negativního testu všech žáků – běžná výuka celé třídy
V případě pozitivního antigenního testu žáka (žáků):
- daný žák (žáci) jde do izolační místnosti
- škola volá všem zákonným zástupcům a prezenční výuka se ruší, zákonní zástupci odvádějí děti domů
- zákonný zástupce žáka, který měl pozitivní test, volá dětskému lékaři a žák absolvuje PCR test, zákonný zástupce okamžitě informuje školu o výsledku
- žáci jsou doma do té doby, až se škola dozví výsledek testu PCR žáka, v případě negativního výsledku, jdou opět všichni žáci do školy v rámci rotační výuky, v případě pozitivního výsledku jsou ostatní rodiče kontaktování hygienou a žáci jdou do karantény

Další podrobné informace Vám doručí jednotliví třídní učitelé.
Bližší informace také naleznete na stránkách MŠMT.
-----------------------------------------------------------------------------
obrazek

-----------------------------------------------------------------------------

PREVENCE - KORONAVIR

------------------------------------------------------------

obrazek

------------------------------------------------------------

PROJEKT TOMÍCI


NÁŠ VÝLET DO LONDÝNA


Naše škola
Základní škola Karla Dvořáčka 1230 Orlová - Lutyně byla otevřena 1. 9. 1989. Nachází se v nejnovější části Orlové na sídlišti zvaném 5. etapa. Od roku 1991 se škola profiluje na školu s rozšířenou výukou hudební výchovy a právě v této oblasti získaly pěvecké sbory Sněženka, Sluníčko a Kopretina spoustu ocenění na domácím i mezinárodním poli. V současné době má naše škola 450 žáků a 41 pedagogů (včetně 10 asistentů pedagoga). Škola se skládá z 21 tříd. Ve všech třídách jsou dataprojektory, PC stanice, projekční plátna a připojení na internet. Dále žáci využívají 4 nadstandardně vybavené učebny pro výuku hudební výchovy, 2 tělocvičny, 1 posilovnu, 3 učebny výpočetní techniky s internetem, 2 multifunkční učebny vybavené SMARTBOARDEM (dotykovou tabulí), 1 učebnu přírodopisu, 1 učebnu zeměpisu, 1 učebnu chemie, 1 učebnu fyziky, 2 učebny pro výuku cizích jazyků, 3 učebny výtvarné výchovy, 1 kuchyňku pro výuku domácích činností, 1 žákovskou knihovnu, která je vybavena PC s internetem a 1 odbornou pracovnu s pecí na vypalování keramických výrobků. Ve 13 kabinetech jsou rovněž PC s přístupem na internet. Čtyři oddělní školní družiny jsou umístěna v pavilonu U1 v přízemí. V rámci využívání netradičních metod vyučování využíváme přírodní učebnu na školní zahradě a hernu volnočasových aktivit.

Škola plná života
Žáci 1.-9. ročníku se vyučují dle školního vzdělávacího programu, který si škola vytvořila sama. Náš školní vzdělávací program má název „Škola plná života“. Proč tento název? Název vyplynul z široké nabídky školních a mimoškolních aktivit, které škola žákům nabízí. Především se jedná o vzdělávací, kulturní a sportovní akce. Samozřejmě důležitější než název programu je jeho obsah. Na co jsme se zaměřili? Na I. stupni jsme zařadili výuku anglického jazyka již od 1. třídy a další disponibilní časovou dotaci využíváme na posílení stávajících předmětů. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou využít služby speciálního pedagoga a školního logopeda. Na II. stupni se zaměřujeme v rámci disponibilních hodin na výuku informatiky, dále se žáci v průběhu vzdělávání na II. stupni seznámí v pracovních činnostech s pracemi užitečnými pro osobní a pracovní život (příprava pokrmů, vedení domácnosti), ale také s laboratorními a digitálními technikami využitelnými pro další profesní orientaci. Jako další cizí jazyky nabízíme od 7. ročníku výuku německého a ruského jazyka. V 9. ročníku jsou žáci v rámci pracovních činností rozděleni do skupin dle svého profesního zájmu. Volitelné semináře umožňují vytvořit pracovní skupinu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Samozřejmostí je internetová žákovská knížka pro žáky 3. až 9. ročníků.

!!Co Vám naše škola může nabídnout ?!!


- výuku angličtiny již od 1.třídy – 1 hodiny týdně - návaznost na znalosti z MŠ
- třídy běžné
- třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy
- 4 nadstandardně vybavené učebny Hv
- 4 učebny s informačními technologiemi pro žáky
- ve třídách připojení na internet
- 2 učebny s interaktivní tabulí
- 2 tělocvičny /renovované/ a moderní venkovní hřiště
- keramický kroužek s možností vypalování výrobků dětí
- kroužek sportovních aktivit pro žáky I.,II.stupně
- chemický kroužek
- kroužek jóga nebo šachy
- chovatelský kroužek
- folklórní soubor Olšinka
- pravidelná příprava žáků 9.tříd na přijímací zkoušky z Ma,Čj
- pravidelné návštěvy divadel, koncertů či sportovních soutěží
- pravidelná organizace lyžařského kurzu žáků II.stupně s možností vytvoření oddílu na snowboard
- služby speciálního pedagoga, který se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
- logopedickou péči pro děti s vadami řeči
- služby výchovného poradce
- služby preventisty sociálně-patologických jevů, koordinátora EVVO
- logopedickou péči pro děti s vadami řeči
- možnost přípravného ročníku pro děti s odkladem povinné školní docházky
- hernu volno-časových aktivit


Za vedení školy Mgr.Zdeněk Nowak

Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
11. 04. 2021