Úvod  




PRVŇÁČCI 2020/2021 – organizace vyučování - ZDE



------------------------------------------------------------


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ - ZDE

METODIKA PROVOZU ZŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - ZDE


------------------------------------------------------------

S účinností od 11.3.2020 je z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví škola uzavřena, a to do odvolání. Žádáme zákonné zástupce, aby sledovali média a internetové stránky školy. Mgr. Zdeněk Nowak,ř.š.


PREVENCE - KORONAVIR

------------------------------------------------------------

obrazek

------------------------------------------------------------

PROJEKT TOMÍCI


NÁŠ VÝLET DO LONDÝNA


Naše škola
Základní škola Karla Dvořáčka 1230 Orlová - Lutyně byla otevřena 1. 9. 1989. Nachází se v nejnovější části Orlové na sídlišti zvaném 5. etapa. Od roku 1991 se škola profiluje na školu s rozšířenou výukou hudební výchovy a právě v této oblasti získaly pěvecké sbory Sněženka, Sluníčko a Kopretina spoustu ocenění na domácím i mezinárodním poli. V současné době má naše škola 450 žáků a 41 pedagogů (včetně 10 asistentů pedagoga). Škola se skládá z 21 tříd. Ve všech třídách jsou dataprojektory, PC stanice, projekční plátna a připojení na internet. Dále žáci využívají 4 nadstandardně vybavené učebny pro výuku hudební výchovy, 2 tělocvičny, 1 posilovnu, 3 učebny výpočetní techniky s internetem, 2 multifunkční učebny vybavené SMARTBOARDEM (dotykovou tabulí), 1 učebnu přírodopisu, 1 učebnu zeměpisu, 1 učebnu chemie, 1 učebnu fyziky, 2 učebny pro výuku cizích jazyků, 3 učebny výtvarné výchovy, 1 kuchyňku pro výuku domácích činností, 1 žákovskou knihovnu, která je vybavena PC s internetem a 1 odbornou pracovnu s pecí na vypalování keramických výrobků. Ve 13 kabinetech jsou rovněž PC s přístupem na internet. Čtyři oddělní školní družiny jsou umístěna v pavilonu U1 v přízemí. V rámci využívání netradičních metod vyučování využíváme přírodní učebnu na školní zahradě a hernu volnočasových aktivit.

Škola plná života
Žáci 1.-9. ročníku se vyučují dle školního vzdělávacího programu, který si škola vytvořila sama. Náš školní vzdělávací program má název „Škola plná života“. Proč tento název? Název vyplynul z široké nabídky školních a mimoškolních aktivit, které škola žákům nabízí. Především se jedná o vzdělávací, kulturní a sportovní akce. Samozřejmě důležitější než název programu je jeho obsah. Na co jsme se zaměřili? Na I. stupni jsme zařadili výuku anglického jazyka již od 1. třídy a další disponibilní časovou dotaci využíváme na posílení stávajících předmětů. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou využít služby speciálního pedagoga a školního logopeda. Na II. stupni se zaměřujeme v rámci disponibilních hodin na výuku informatiky, dále se žáci v průběhu vzdělávání na II. stupni seznámí v pracovních činnostech s pracemi užitečnými pro osobní a pracovní život (příprava pokrmů, vedení domácnosti), ale také s laboratorními a digitálními technikami využitelnými pro další profesní orientaci. Jako další cizí jazyky nabízíme od 7. ročníku výuku německého a ruského jazyka. V 9. ročníku jsou žáci v rámci pracovních činností rozděleni do skupin dle svého profesního zájmu. Volitelné semináře umožňují vytvořit pracovní skupinu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Samozřejmostí je internetová žákovská knížka pro žáky 3. až 9. ročníků.

!!Co Vám naše škola může nabídnout ?!!


- výuku angličtiny již od 1.třídy – 1 hodiny týdně - návaznost na znalosti z MŠ
- třídy běžné
- třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy
- 4 nadstandardně vybavené učebny Hv
- 4 učebny s informačními technologiemi pro žáky
- ve třídách připojení na internet
- 2 učebny s interaktivní tabulí
- 2 tělocvičny /renovované/ a moderní venkovní hřiště
- keramický kroužek s možností vypalování výrobků dětí
- kroužek sportovních aktivit pro žáky I.,II.stupně
- chemický kroužek
- kroužek jóga nebo šachy
- chovatelský kroužek
- folklórní soubor Olšinka
- pravidelná příprava žáků 9.tříd na přijímací zkoušky z Ma,Čj
- pravidelné návštěvy divadel, koncertů či sportovních soutěží
- pravidelná organizace lyžařského kurzu žáků II.stupně s možností vytvoření oddílu na snowboard
- služby speciálního pedagoga, který se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
- logopedickou péči pro děti s vadami řeči
- služby výchovného poradce
- služby preventisty sociálně-patologických jevů, koordinátora EVVO
- logopedickou péči pro děti s vadami řeči
- možnost přípravného ročníku pro děti s odkladem povinné školní docházky
- hernu volno-časových aktivit


Za vedení školy Mgr.Zdeněk Nowak





Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
24. 09. 2020