Úvod  
obrazek
obrazek

"MAP II - ORP ORLOVÁ"

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová".
Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.
Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
Anotace výzvy:
Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Anotace projektu:
• Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO)
• Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
• Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
• Zapojení zákonných zástupců do života škol
• Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.05.2018
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.04.2022
Doba trvání (v měsících): 48
Celkové způsobilé výdaje: 9 779 000,- Kč

Co je cílem projektu?
Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?highlightWords=map

obrazek

Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
22. 01. 2022