Úvod  
Přijímací zkoušky na SŠ ve šk. roce 2016/2017


Odevzdání přihlášek

1. Přihlášky se odevzdávají do 1.3.2018 buď osobně, nebo doporučenou poštou /nutno zjistit na příslušné SŠ/.

2. Žák si podává v prvním kole přihlášku na 2 obory, postup vyplňování je uveden níže.

3. Přihlášky obdrží žák během ledna od výchovné poradkyně/první přihláška je zdarma, druhá za 10,-/ nebo si je může stáhnout na stánkách CERMAT,MŠMT
a vyplnit je sám. Zákonní zástupci zkontrolují údaje. Základní škola neodpovídá za chybně vyplněné údaje.

4. Potvrzení o zdravotní způsobilosti si nechá žák vystavit u dětského lékaře, posudek doloží k přihlášce jako přílohu a to pouze u SŠ, které to požadují.


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


1. Jednotná přijímací zkouška (jednotná zkouška nebo JP) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

2. Pro uchazeče o studium na střední škole v oborech vzdělání s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika.

3. Jednotná zkouška se bude konána v termínech – od 12.4. do 28.4.2018, tak aby žák mohl testy konat na každé škole, a ve výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek ze zmíněných dvou pokusů.

4. Pakliže se žák nebude v prvním nebo druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, a omluví se řediteli školy do 3 dnů od termínu konání zkoušky, koná jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

5. Pokud se uchazeč k 1. nebo 2. termínu jednotné zkoušky nedostaví a nebude z tohoto termínu ředitelem školy omluven, budou jeho výsledky uzavřeny a ředitelům škol bude poskytnut výsledek uchazeče z termínu, ve kterém jednotné testy konal.

6. Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení. Gymnázia se sportovní přípravou musí stanovit podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení uchazeče na minimálně 40 %. Střední škola může vedle jednotné zkoušky vypsat vlastní přijímací zkoušku.

7. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.
Uchazeč koná jednotné testy takto:
- v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce – bude upřesněno
- v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce. – bude upřesněno
Termíny pro víceletá gymnázia - bude upřesněno
Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol! Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem.

8. Náhradní termín k prvnímu řádnému termínu se bude konat pro čtyřleté i víceleté obory vzdělání s maturitní zkouškou v květnu 2018.

9. Před konáním samotným konáním jednotných přijímacích testů bude zveřejněna dalších ilustračních testů, u kterých bude, mimo jiné, k dispozici vzorově vyplněný záznamový arch. Sada ilustračních testů pro jednotnou přijímací zkoušku je zveřejněna na www.cermat.cz.

10. Výsledky přijímacího řízení
Výsledky jednotných zkoušek konaných v řádném termínu předá Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ředitelům středních škol nejpozději do 28. dubna 2018. Ředitel školy následně musí zveřejnit pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení včetně kritérií hodnocení přijímacího řízení nejpozději do 2 pracovních dnů od předání výsledků jednotných testů Centrem škole, respektive do 2 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro konání školní přijímací zkoušky (byla-li stanovena). Seznam uchazečů se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění a v případě středních škol též poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.


Zápisový lístek

1) Zápisový lístek si rodiče vyzvednou proti podpisu u výchovné poradkyně v březnu – termín bude upřesněn v žákovských knížkách, nebo po dohodě v náhradním termínu.

2) Zápisový lístek eviduje ZŠ.

3) Zápisový lístek se odevzdá na příslušné SŠ do 10 dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

4) Lhůta pro uplatnění zápisového lístku (nebo případně pro odvolání) běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů – výsledek přijímacího řízení. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

5) Vzetí zápisového lístku zpět se, až na výjimky, ruší. Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.

6) Při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:
• žádost rodičů
• čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ
• toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák
• zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ


Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům se jako dosud oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. I nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání. Vzor odvolání ZDE..


Všem žákům a rodičům přejeme dobrou volbu při výběru střední školy a hodně štěstí při umístění na vybraných středních školách i následném studiu.

Výchovná poradkyně Jana Czajová – tel.:734581417PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL V OKOLÍ MĚSTA

Gymnázium a Obchodní Akademie Orlová, Masarykova třída 1313 Orlová


Střední odborná škola NET OFFICE, s.r.o., Energetiků 144, Orlová


Střední umělecká škola, Poděbradova 33, Ostrava


Gymnázium Karviná, Karviná - Nové Město, Mírová 1442


Střední průmyslová škola - Technikum Przemyslove Karviná, Karviná - Hranice, Žižkova 1818/1a


Střední zdravotnická škola Karviná, Karviná - Mizerov, K.H.Borovského 2315/1


DAKOL - Soukromé střední odborné učiliště, Petrovice u Karviné, č.p. 570


Střední škola technika a služeb, Tř. Osvobození 60/1111 Karviná - Nové Město


Střední škola Havířov - Prostřední Suchá, Havířov - Prostřední Suchá, Kapitána Jasioka 635/50


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Havířov - Šumbark, Lidická 600/1


Střední průmyslová škola stavební, Havířov - Podlesí, Kollárova 1308/2


Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov - Město, Makarenkova 513/1


Gymnázium Havířov, Havířov - Město, Komenského 382/2


Gymnázium Havířov – Podlesí, Havířov - Podlesí, Studentská 1198/11


Gymnázium Jana Šabršuly,Slezská 850 Orlová 4


Gymnázium Havířov – Podlesí, Havířov - Podlesí, Studentská 1198/11


Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, ČeskýTěšín, příspěvková organizace, Frýdecká 32, Český Těšín


Střední škola zemědělská, Tyršova 611/2 Český Těšín


Tauferova střední odborná škola veterinární, Koperníkova 1429 Kroměříž


Vojenská škola a vyšší odborná škola Ministerstva obrany, Moravská Třebová


Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, Bohumín, Jana Palacha 794


Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín


Obchodní akademie, Leonova 1795, Karviná


Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, Bohumín, Jana Palacha 794


Hotelová škola a Obchodní akademie Tajovského 2, Havířov - Podlesí


Střední odborná škola ochrany osob a majetku Leonovova 1795, Karviná


Vítkovická střední průmyslová škola Hasičská 49, Ostrava - Hrabůvka


Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Zengrova1, Ostrava - Vítkovice


Střední odborné učiliště Baron School s.r.o. Tajovského 2/1157, Havířov -Podlesí
Copyright © 2008 ZŠ Karla Dvořáčka, Orlová - Lutyně webdesign 
22. 01. 2022